KRAJINÁŘSKÉ KONCEPCE A STUDIE

KONCEPCE KRAJINY

Obec Blučina, Česká republika

Spolupráce: Idea koncepčního plánu krajiny byla vypracována jako součást projektu Legend of Earth / Národního ústavu pro integrovanou krajinu. Odborným garantem rady je Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (ČVUT / Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Vlády ČR).

Cílem projektu bylo ukázat nové možnosti a nástroje k identifikaci míst nejvíce ohrožených vodní a větrnou erozí a narušením vodního režimu, kde by mělo dojít k úsilí o obnovu krajinných prvků. Z analýzy vyplynulo, že rozsah ztráty půd vlivem vodní eroze činí na třetině až polovině k. ú. obce Blučina přes 30 t / ha / rok, více než trojnásobek přípustné hodnoty. Větrnou erozí je potom nejsilněji ohrožena především oblast v okolí sjezdu z dálnice E65. Z rozboru geologických podkladů vzešlo, že hranice mezi Židlochovicemi, Blučinou a Vojkovicemi je silně nestabilní. Opakované sesuvy půdy byly následně potvrzeny i v historických pramenech obce. 

Krajina v okolí výrazně trpí díky zvyšujícímu se suchu. V důsledku degradace půdy dochází k neustálému zacyklenému koloběhu, který způsobuje neschopnost půdy zadržovat vodu. Zvyšování povrchového odtoku podporuje nárůst eroze, dochází k úbytku organické hmoty v půdě. Půdy se zhutňují těžkou mechanizací, zhoršuje se půdní struktura. Následkem je omezený vsak vody. S problematikou měnící se mozaikovitosti krajiny, způsobu zemědělského hospodaření a nekoncepční urbanizace souvisí také zaplavování ulic U Hájíčku a Osvobození při přívalových deštích.

Byl stanoven doporučený management, osevní postupy a půdoochranné agrotechniky (nižší protierozní opatření) a souhrn vhodných technických a biotechnických opatření. Na základě analýzy rizikových oblastí, mapy vlastnických vztahů (vlastnictví obce) a sklonitosti byly vytipovány pozemky vhodné pro protierozní a protipovodňová opatření z hlediska možné rychlosti implementace. Byly znázorněny způsoby a postupy, jak lze koncepci zapracovat do strategických dokumentů, ukázány příklady dobré praxe, prostor pro úsporu nákladů a zvýšení kvality života obyvatel. Koncepce také poukazuje na důležitost odborného zpracování krajinného plánu, příp. koncepce uspořádání krajiny v rámci již rozpracovaného územního plánu. 

STRATEGICKÝ PLÁN KRAJINY

Jaroměřice nad Rokytnou, Česká republika

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Alena Salašová (ročníková práce v rámci Ateliéru krajinného plánování, Mendelu)

Na základě prolínání mapových podkladů a prozkoumání vztahů mezi geologickými, půdními,  hydrogeologickými, sklonitostními a dalšími charakteristikami byly určeny typy primární krajinné struktury. Byly stanoveny možné limity a rizika krajiny dané určitou kombinací přírodních faktorů. Následovalo srovnání se současným využitím a byla vytvořena mapa střetů primární a sekundární struktury. Bylo provedeno vyhodnocení krajinného rázu. Terciární struktura byla prozkoumána jak  terénu, tak na základě mapových serverů (např. CENIA, NPU), ÚAP, UP, literatury atd. Rozpory sekundární a terciární struktury byly zpracovány do samostatné mapy střetů (sekund. a terciární struktury) a  problémové mapy. V návrhové části jsou následně řešeny jak změny proti současnému využití a platnému územnímu plánu, tak návrhy pro zlepšení a zajištění přírodních funkcí při současném zatraktivnění prostoru.

KRAJINÁŘSKÉ STUDIE

Tři kříže, Nové Město na Moravě, Česká republika

Spolupráce: Ing. Irena Smutná, Ing. David Štěrba

Po podrobné analýze byla vytvořena mapa zajímavých míst, které by bylo vhodné propojit pěší stezkou. Vznikají tak celkem tři okruhy s poutavým programem – v okolí Třech křížů, nikoliv však v jejich bezprostřední blízkosti. Jedním z našich cílů bylo nenarušit a podpořit jeho duchovní hodnotu. V současné době vede stezka ke Třem křížům rušnou ulicí Brněnskou. Důležitým bodem bylo tedy řešení důstojného nástupu k tomuto magickému místu.

První navržená stezka vede z centra města, od Horácké galerie. Prostor ve dvoře poblíž galerie je nevyužitý, vidíme v něm však velký potenciál. Místo může sloužit k pořádání sezónních akcí, výstav, koncertů a trhů. Navrhujeme zde vytvoření kavárny, popř. navázání na pivovarnickou historii a založení městského mikropivovaru. Dále projdeme po schodišti dolů, směrem k autobusovému nádraží. Navrhujeme vizuální propojení s centrální částí města – typem dlažby a použitím stejného typu mobiliáře. Odtud projdeme po navržené lávce přímo k ulici Jánská, kde se nám při stoupání do kopce odhalují krásné výhledy na město. Cestou přes zahrádkářskou kolonii, popř. alejí a kolem Horního Dvora se můžeme dostat až ke Třem Křížům.

Další stezka začíná u vlakového nádraží. Může sloužit jak pro návštěvníky města, tak i pro místní, kteří se mohou na stezku napojit od sídliště. Atmosféru okolí již zaniklého Pustého Mlýna jsme se rozhodli podpořit vytvořením přírodního dětského vodního hřiště a stezky pro bosou nohu, vytvořené z nejrůznějších materiálů. Dále pokračujeme až k “louce zamilovaných“, s proslulou lavičkou, kde se místní scházejí již po několik generací. Navrhujeme stezku kolem rybníku Sádek, směrem k přírodnímu, námi zdůrazněnému amfiteátru těsně pod Třemi kříži.

Problematickým místem, zároveň však potenciálním bodem, je pro nás most přes řeku Bezděčku, kde se mohou napojovat dvě již zmíněné pěší stezky. Z centra ke Kaplisku, k městským lázním, k sídlišti, popř. až k vlakovému nádraží se tak můžeme dostat pěšky, beze střetu s rušnou silnicí a automobilovou dopravou. Park v okolí supermarketu navrhujeme k revitalizaci.

Posledním okruhem je trasa kolem rybníků. Po cestě můžeme pozorovat hvězdnou oblohu, podvodní svět, ptactvo, z navržených pozorovatelen, popř. prohánějící se koně v okolí námi navrženého hipocentra. Stezka je vhodná pro dospělé i děti, které na ni mohou vyrážet dennodenně, z prostoru navržené lesní školky.

Recyklo park Hády, Brno, Česká republika

Hlavní myšlenkou Recyklo parku Hády je zapojení místních obyvatel a podpora udržitelného rozvoje, využívání odpadů a místních zdrojů. Koncept řešení parku Hády je tedy jako první v republice založen na principu cirkulární ekonomiky. V názvu i návrhu zároveň navazujeme na stávající část parku, kterou si bikeři již oblíbili. Park Hády současně propojuje myšlenka vzdělávání a fytoremediace (proces, který zbavuje půdu škodlivin pomocí rostlin) – tento proces má význam především v místě bývalého odkaliště v severozápadní části území. V návrhu jsme také pracovali s dešťovou vodou a novými možnostmi pěších a cyklistických propojení.

Lesopark Amerika,  Františkovy Lázně, Česká republika

Návrh prezentuje zpřístupnění centrální části lesopraku Amerika, a to vytvořením průseku skrz existujíci hustý porost novým trasovaním cest a vytvořením pobytových částí rozmístněných v rámci celé Středozemě. Hlavní průsek je vedený od Slunečného pramene nacházejícího se ve východní části lesoparku Westend až k prameni Glauber II, který je lokalizován v centrální části řešeného území. Otevřením lesoparku došlo k vytvoření příjemné pobytové louky, která vyzývá návštěvníky do srdce Ameriky a k životodárnému pramenu. Z tohoto bodu je možné návštěvníka vést pomocí hierarchie hlavních, vedlejších a povalových cest do dalších zákoutí Středozemě.

Mezi atraktivní místa patří především lesní divadlo, které je určeno pro alternativní outdoorové představení, koncerty i letní kino. Scéna vychází z daných podmínek lesa, je umístěna na stávající mýtině a stromy slouží jako přirozená kulisa na kterou je možné upevnit variabilní rekvizity. Pohodlí diváka zajišťují dřevěná čtvercová odpočívadla pod stromy. Na umístění divadla navazuje trasa vláčku. Součástí hlavních tras je srdíčková cesta určena pro pacienty s kardiologickými onemocněními léčících se v místních lázních. Tato cesta je doplněna o zastavení s interaktivními panely, které slouží k ukázce cviků pro lepší činnost srdce.

V západní části území se nachází oblast měkkého luhu. Podmáčené podmínky jsou zde využity k vytvoření mělké stojaté vody, přes kterou vedou nášlapné stupínky pro možnost překročení vodní hladiny. Celá vlhká oblast je prostupná díky vytvoření povalového chodníku. Směrem na jih od mokřadů se návštěvník dostane na otevřenou louku, která je spásaná ovcemi. V severní části je vytvořena pobytová oblast s lesní kaplí. Toto místo slouží k duchovnímu rozjímaní pod korunami stromů.

 

 

Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!
Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!